diumenge, 13 d’abril del 2008

No aguantem més

(clica a les imatges per veure-les més grans)

En la memòria de la UA1 de la Zona 21 escrita per Hercesa i acceptada per l’ajuntament hi consta en referència a la seguretat (entre altres temes) el següent:

Anex 14 Seguretat i salut

· Pols per circulació, vent, etc.

Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d'aigua.

· Sorolls
Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll.
Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions acústiques.

1.1. Prevenció de riscs de danys a tercers
Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent.
Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens.
Tanmateix caldrà prevenir a tots els operaris de l’obra, especialment als conductors de vehicles, que hauran de prendre especial cura durant els períodes d’entrada i sortida de les indústries existents.

Senyalització de les obres i protecció del trànsit
L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin per al trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos.

Construcció i conservació dels desviaments
Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d'accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra i s'abonaran d'igual manera que les restants obres contractades. La seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del Contractista.
En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin per al trànsit siguin mínimes, i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la seva perfecta regulació."

Si tot això és el que realment han de fer... perquè no ho fan?

Tenim una pols insoportable i a més quan plou es fa impossible circular amb cotxe perquè els cotxes patinen (Els camions de l'obra encara més...). A més ara ens han tret les voreres i quan plou t'enfonses en el fang. No s'han de posar voreres provisionals mentre duri l'obra per el pas de vianants?

Els veïns i veïnes ja no agunatem més...