divendres, 20 de març del 2009

LLEI 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèicits urbanístics

El dia 10-03-09 s'ha aprovat una llei molt interessant per el nostre barri que contempla ajudes als ajuntaments i als parcel.listes per tal de tirar endavant barris pendents d'urbanitzar com el nostre.
Esperem que el nostre ajuntament actuï ràpidament per no perdre aquestes ajudes...

https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5342/09070230.pdf

DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA
LLEI
3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèicits
urbanístics.
EL PRESIDENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en
nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, promulgo la següent
LLEI
Preàmbul
En els anys seixanta i setanta del segle passat es va promoure arreu de Catalunya
un gran nombre d’urbanitzacions en sòl rústic destinades, inicialment, a segona
residència. Aquestes iniciatives responien a la major capacitat adquisitiva d’una
bona part de la població, que li permetia l’accés a un segon habitatge, tot i que en
moltes ocasions de característiques modestes, i que era possible gràcies a les taxes
creixents de motorització en els desplaçaments familiars.
Tanmateix, ateses les condicions d’aquell moment, una part molt important d’aquestes urbanitzacions es va promoure i comercialitzar sense el procés adequat de parcel·lació, planejament urbanístic, previsió de serveis, dotacions de sanejament
i cabals energètics. En força casos les mancances comportaven, de fet, la l·legalitat
de la promoció. D’altra banda, en termes urbanístics, una part molt destacada dels
terrenys ocupats no era apta per a la urbanització, per raons, sobretot, d’accessibilitat i pendent, i responia a un model d’ús del territori, caracteritzat per la baixa densitat i l’ús extensiu, que en l’actualitat és obsolet i té uns costos ambientals, econòmics i socials extraordinàriament elevats.
Moltes urbanitzacions nascudes els anys seixanta i setanta s’han consolidat i han
millorat i adquirit l’estatut legal adequat. Això ha estat possible, en bona mesura,
gràcies a l’esforç de les persones que hi viuen, a les associacions de parcel·listes i a la contribució dels ajuntaments. Tanmateix, subsisteixen nombrosos casos amb
mancances molt importants i processos d’urbanització inacabats. En d’altres, el
projecte inicial no s’ha arribat mai a consolidar i encara és possible i desitjable
revertir els terrenys que s’havia previst urbanitzar a la condició de sòl rústic.
En els darrers anys, les mancances de moltes d’aquestes implantacions territorials
s’han fet més evidents per la conjuntura del mercat immobiliari, la qual ha incrementat la tendència a convertir les urbanitzacions de segona a primera residència.
En aquest sentit, les mancances en els serveis que les han caracteritzat s’han fet
més evidents i han afectat d’una manera més directa i continuada un nombre més
alt de ciutadans.
L’objecte d’aquesta llei, en el marc de la competència exclusiva de la Generalitat
en matèria d’urbanisme que li confereix l’article 149.5 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, és fer front a aquesta problemàtica i facilitar els processos de regularització deinitiva de les urbanitzacions, entesa, segons el cas, en termes de consolidació o de reducció parcial o total de la urbanització.

Estat lamentable del barri

Barri tercermundista, serveis tercermundistes, neteja tercermundista i amb un ajuntament que no es preocupa per a res...
En el futur quan es reordeni el barri millorarem, però i mentrestant? És que no tenim drets?

(Vídeo publicat per Montcadamirame.)

dilluns, 2 de març del 2009

Bus VAO: Com afecta a la Zona 21?El carril Bus VAO ja es comença a construir des de fa setmanes. Per a qui no ho sàpiga aquest carril soposarà la construcció d'un pas elevat per la C-58 per a transport públic des de Ripollet fins Barcelona. Pel que fa a la Zona 21, aquest carril ens suposa un parell d'anys d'obres com a mínim, o sigui sorolls, pols i tots els inconveninets d'una gran obra faraònica.
A part d'aquests inconvenients, el nostre barri es veu afectat amb una sèrie d'expropiacions per encabir l'ampliació de la C-58 i és aquí on ens puja la mosca al nas.
Alguns d'aquests terrenys expropiats són propietat de l'Ajuntament de Montcada (uns 1.770 m²), això sense comptar els terrenys de propietaris desconeguts que en el cas que no es puguin identificar també serien de l'ajuntament.


La història d'aquests terrenys ve del famós conveni del 82 entre l'Ajuntament de Montcada, l'AAVV de Terra Nostra i l'antiga companyia que s'encarregava d'urbanitzar el barri de Terra Nostra.
Aquesta companyia tenia uns deutes amb l'Ajuntament i al no poder pagar, es va signar un conveni on entre altres coses, se li cedien terrenys del barri a la l'Ajuntament per tal de liquidar l'esmentat deute i així deixar sense efecte les obligacions de la companyia a urbanitzar el barri.
Aquests terrenys passaren a mans de l'Ajuntament i aquests, en diverses reunions amb la AAVV, han manifestat que aquests terrenys servirien per destinar-los a la futura urbanització de la Zona 21.
Ara amb la construcció del carril Bus VAO la Generalitat ha expropiat alguns terrenys entre els quals alguns de l'Ajuntament i per tant terrenys que hauríen de servir per la futura urbanització de la Zona 21. Al preguntar on són els diners que ha rebut l'Ajuntament de la Generalitat per aquestes expropiacions, l'Ajuntament ens diu que aquests diners no els invertiran en el nostre barri. Com pot ser això? Com volen que creiem en les seves paraules si no les cumpleixen?